Windykacja terenowa

Jest to forma windykacji polubownej, która przynosi bardzo dobre rezultaty. Stosowana jest wtedy, gdy dłużnik nie odpowiada na telefoniczne i listowne formy wzywające go kontaktu i spłaty swoich należności. Polega ona na wizycie windykatora terenowego w miejscu zamieszkania osoby zadłużonej, w wyniku której otrzymuje ona szansę na polubowną spłatę wierzytelności, zaś wierzyciel w szybki sposób jest w stanie odzyskać swoje pieniądze. Podczas bezpośredniej rozmowy windykator terenowy stara się nakłonić dłużnika do jak najszybszego uiszczenia wszelkich należności względem wierzyciela.

Windykatorzy pracujący dla nas mają na tym polu wiele sukcesów. Są nie tylko bardzo efektywni w swej pracy, ale słyną z uczciwego postępowania względem obu stron, tzn. zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Wyróżnia ich wysoka etyka oraz oddanie swojej pracy.

Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu w pełni profesjonalną pomoc, która usatysfakcjonuje obie strony. Serdecznie zachęcamy do skorzystania naszych usług.

Odzyskiwanie należności od osób prywatnych lub firm przybiera kilka form. Pierwszą linię frontu w walce o prawa wierzyciela stanowią rozwiązania polubowne. Nieuczciwi dłużnicy mogą wykorzystywać swoją uprzywilejowaną pozycję względem wierzyciela i odciągać w czasie regulowanie zobowiązań, lub wręcz całkowicie unikać kontaktu telefonicznego. Współpraca z firmą windykacyjną Eurea może zatem przybierać formę windykacji terenowej, mającej na celu wywieranie psychologicznego wpływu na dłużniku i efektywne nakłonienie go do uznania swojej odpowiedzialności. Jeżeli podmiot zadłużony przestaje odpowiadać na listowne i telefoniczne wezwania do spłaty należności, swoją pracę rozpoczyna nasz windykator terenowy. Wizyta terenowa windykatora odbywa się w miejscu zamieszkania dłużnika i polega na przeprowadzeniu z nim rozmowy. Już sama obecność pracownika firmy windykacyjnej pozwala zrozumieć, że wierzyciel nie ma zamiaru zrezygnować ze swoich roszczeń. Ten mechanizm miękkiego nacisku na dłużnika bardzo często skutkuje odzyskaniem należności w krótkim czasie. Uniknięcie postępowania sądowego leży w interesie obydwu stron, a windykacja polubowna dostarcza narzędzi do poradzenia sobie z problemem bez uciekania się do rygorystycznych procedur sądowych, a w dalszej kolejności egzekucyjnych.

czytaj więcej

Windykatorzy z firmy Eurea wyróżniają się ogromnym doświadczeniem i umiejętnościami w prowadzeniu skutecznych negocjacji. Punktem wyjścia dla każdej sprawy jest uczciwe podejście do każdej ze strony i szukanie satysfakcjonującego rozwiązania. Firma Eurea zapewnia profesjonalną pomoc na każdym etapie odzyskiwania należności, uzupełnioną o usługi doradcze i tworzenie personalizowanego planu windykacyjnego, szytego na miarę potrzeb klienta.

Na czym polega windykacja terenowa?

Windykacja terenowa jest poprzedzona monitami, czyli formalnymi ponagleniami dłużnika do regulacji zaległości finansowych. Jeśli te metody zaradcze okażą się bezskuteczne, windykator terenowy stawi się pod wskazanym adresem i będzie osobiście prowadził negocjacje z dłużnikiem tj. z osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym Wizyta terenowa ma także na celu poznanie sytuacji ekonomicznej dłużnika i ustalenie jego możliwości spłaty. Często bowiem okazuje się, że przyczyną zerwania kontaktu jest strach przed nachalnością wierzycieli i brakiem elastyczności co do negocjacji warunków spłaty.

Dodatkowo negocjatorzy terenowi mogą: przyjmować pisemna oświadczenia o spłacie zobowiązań zgodnie z wytycznymi Klienta, przeprowadzają wywiady środowiskowe, w stosunku do przedsiębiorców – dodatkowo wywiadów gospodarczych. Ponadto w trakcie wizyty terenowej wykonywana jest, w granicach prawa, dokumentacja fotograficzna z wizyty.

Skuteczna windykacja terenowa w pierwszej kolejności dba o interesy wierzyciela. Jednak zdarzają się sytuacje, w których pójście dłużnikowi na rękę będzie opłacalne dla każdej ze stron. Niewielkie rozciągnięcie spłaty długu w czasie pomaga w utrzymaniu płynności finansowej dłużnika, a dla wierzyciela skutkuje odzyskaniem swoich pieniędzy w krótszym czasie, niż byłoby to możliwe na drodze sądowej. Windykacja terenowa pozostaje skuteczna ze względu na mechanizm psychologicznego nacisku. Każdy windykator terenowy zatrudniony w firmie Eurea wykazuje się dogłębną znajomością technik miękkiej perswazji i wiedzą o różnych aspektach prawnych. Wizyta terenowa daje wierzycielowi realne szanse na odzyskanie należności, z pominięciem kosztownych procedur egzekucji komorniczej.

Jakie uprawnienia posiada windykator terenowy?

Różnice między windykatorem a komornikiem wynikają z zapisów ustawowych. Należy mieć świadomość, że windykator terenowy nie posiada instrumentów prawnych umożliwiających m.in. zajęcie majątku dłużnika. Skuteczna windykacja terenowa prowadzona przez Eurea nie polega zatem na przejęciu rzeczy osoby zadłużonej celem ich odsprzedaży. Jej zadanie skupia się na prowadzeniu negocjacji dotyczących spłaty długu i ewentualnych zmianach w zapisach umowy dotyczącej spłaty zobowiązań. Windykacja polubowna daje dłużnikowi szansę na uczciwe regulowanie swojego zobowiązania. W przypadku odmowy, dalszym krokiem staje się wstąpienie na drogę sądową, a w dalszej kolejności po uzyskaniu tytułu wykonawczego także egzekucji długu z majątku dłużnika. Windykator terenowy może udzielać dłużnikowi informacji o tym, co się aktualnie dzieje z obsługą jego należności, a także wywierać na nim presję poprzez ukazywanie konsekwencji zalegania z zapłatą. Wizyta terenowa nie musi odbywać się tylko i wyłącznie w miejscu zamieszkania. W zakresie uprawnień windykatora znajduje się także odwiedzenie dłużnika w jego miejscu pracy z zastrzeżeniem, że taka wizyta nie może zakłócać wypełniania przez niego obowiązków służbowych. Dopuszczalny jest natomiast kontakt z szefem pracownika i poproszenie dłużnika na spotkanie. Windykacja terenowa prowadzona przez firmę Eurea dotyczy również negocjacji B2B, prowadzonych zazwyczaj w siedzibie firmy dłużnika.

Jak przebiega wizyta terenowa u dłużnika?

Pierwszym etapem warunkującym skuteczność naszych działań windykacyjnych pozostaje gruntowne przygotowanie do wizyty terenowej. Zanim wyślemy naszych windykatorów terenowych na spotkanie z dłużnikiem, pozyskujemy od klienta wszelkie informacje o specyfice danego zobowiązania i dotychczasowych próbach nakłonienia do spłaty. W przypadku windykacji B2B skupiamy się także na poznaniu profilu działalności firmy zalegającej z płatnościami. Wyposażeni w odpowiednie narzędzia, możemy przystąpić do działania na miejscu. Odwiedzenie miejsca pobytu dłużnika wiąże się często z nieprzyjemną reakcją z jego strony, jednak dzięki zachowaniu spokoju i umiejętnemu pokierowaniu rozmowy, windykator terenowy bardzo często osiąga swój cel już na pierwszej wizycie. Wizyta terenowa nie musi pozostać w ukryciu, wręcz przeciwnie – im więcej osób dowie się o odwiedzinach windykatora, tym lepsze efekty jesteśmy w stanie uzyskać. Podstawowy warunek jest jednak takie, że osoby 3 nie mogą dowiedzieć się jaki jest cel wizyty. Fundamentalną zasadą pracy firmy windykacyjnej Eurea pozostaje załagodzenie sporu i obranie przyjaznej ścieżki przy procedowaniu windykacji.

W toku naszych działań próbujemy poznać przyczynę niewypłacalności lub przestojów w spłacie. Zdarzają się sytuacje, które budzą znacznie większe nadzieje na szybkie odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. Przekroczenie terminu zapłaty wynika czasem z okresowej utraty płynności w finansach, a nie z wyraźnej tendencji do unikania odpowiedzialności. Skuteczna windykacja terenowa przybiera formę dokumentu poświadczającego uznanie odpowiedzialności dłużnika względem swoich zaległości. Dokument ten stanowi zobowiązanie do uregulowania zobowiązań i tworzy podstawę formalną pod ewentualny szybki proces windykacji sądowej.

Windykacja polubowna w Eurea korzysta ze sprawdzonych metod nacisku na dłużników i wypracowanie korzystnego dla obu stron rozwiązania. Nasi windykatorzy terenowi wykazują się zaangażowaniem i wiedzą, które wprowadzają ich pracę na nowy poziom efektywności.