Regulamin serwisu

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ EUREA.PL Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady i warunki korzystania z usług oraz funkcjonowania strony internetowej EUREA.pl, działającej pod domeną www.eurea.pl, której administratorem i właścicielem jest EUREA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa, KRS: 0000781539)

Rozdział I

§ 1 Informacje ogólne

  1. Strona internetowa EUREA.pl działająca pod adresem www.eurea.pl (dalej: EUREA) jest zarządzana przez EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781539, NIP: REGON:
  2. EUREA to strona internetowa, za pośrednictwem której, Użytkownik może nawiązać współpracę w zakresie prowadzenia czynności windykacyjnych na zlecenie EUREA.
  3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz EUREA sp. z o.o.(dalej: Usługodawcy) związane ze świadczeniem Usług, zasady odpowiedzialności.
  4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu na stronie internetowej EUREA.pl, a Użytkownik i Użytkownik niezalogowany są zobowiązani do przestrzegania jego postanowień,
  5. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem
  6. Dane kontaktowe:
Adres e-mail: biuro@eurea.pl
Adres do kontaktu: ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa


§ 2 Definicje terminów stosowanych na potrzeby niniejszego Regulaminu:

Regulamin – niniejszy dokument

Usługodawca - EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781539, NIP: REGON:

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych w ramach strony internetowej EUREA.pl jako Użytkownik zalogowany za pomocą formularza kontaktowego lub jako Użytkownik niezalogowany.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego oraz Klienta w oparciu o Regulamin, w szczególności usługi polegające na zleceniu EUREA Sp. z o.o. windykacji terenowej Wierzytelności przez Klienta oraz wykonywaniu czynności polegających na windykacji terenowej Wierzytelności na zlecenie EUREA sp. z o.o. przez Użytkownika.

Wierzyciel – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca Wierzytelność o określonej wartości pieniężnej, do zapłaty której zobowiązany jest Dłużnik.

Dłużnik – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca zobowiązanie do zapłaty określonej należności na rzecz Wierzyciela.

Wierzytelność – określona kwotowo wartość pieniężna, do zapłaty której jest zobowiązany Dłużnik na rzecz określonego Wierzyciela. Wierzytelność wynikać może z dokumentów źródłowych takich jak faktury, noty obciążeniowe lub tytułów wykonawczych wydanych przez sądy powszechne. Poza należnością główną wartość wierzytelności zawierać może odsetki, koszty windykacji, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej.

Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca również Wierzycielem, która na zasadzie odrębnej umowy z EUREA, zleca przeprowadzenie czynności windykacji polubownej, windykacji terenowej Wierzytelności będących przedmiotem obrotu.

Administrator– EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Administrator Danych Osobowych – EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest Administratorem bazy danych osobowych Dłużników na zasadzie odrębnej Umowy Powierzenia Danych Osobowych zawartej z Klientem będącym Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej zawartej pomiędzy Klientem i Administratorem, bazy danych Użytkowników zalogowanych w zakresie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.


Rozdział II

§ 3 Zasady funkcjonowania

 • 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez stronę internetową EUREA.pl niewymagających rejestracji poprzez formularz kontaktowy.
 • 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego formularza kontaktowego oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 • 3. Usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej EUREA.pl polegają na zaproszeniu do współpracy Klientów oczekujących przeprowadzenia w ramach umowy polubownej windykacji terenowej Wierzytelności negocjatorów terenowych oraz zaproszenia do współpracy polegającej na przyjmowaniu Zleceń negocjacyjnych w ramach polubownej windykacji terenowej Wierzytelności przez potencjalnych współpracowników (negocjatorów terenowych).
 • 4. Zleceniem negocjacyjnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zlecenie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu czynności zmierzających do odzyskania należności od Dłużnika w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie zlecenia przez negocjatora terenowego.
 • 5. Na stronie internetowej aktualizowane są informacje dotyczące ofert współpracy dla Użytkowników będących zainteresowanych zleceniem przeprowadzania na rzecz EUREA sp. z o.o. negocjacji terenowych oraz zakres usług wchodzących w zakres polubownej windykacji terenowej oferowanych przez Usługodawcę Klientom.


Rozdział III

§ 4 Użytkownicy

 • 1. Do skutecznego korzystania ze strony internetowej EUREA.pl Użytkownik winien posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, pozwalające na przeglądanie stron internetowych.
 • 2. Prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego polega na podaniu: (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła
 • 6. Użytkownik wysyłając formularz kontaktowy potwierdza, iż jest pełnoletni oraz, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich,
 • 7. Użytkownik akceptuje warunek posiadania czynnego adresu poczty elektronicznej, który stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 • 8. Administrator dochowa należytej staranności, aby zachować niezakłóconą ciągłość funkcjonowania strony internetowej Usługodawcy. W przypadku zdarzeń uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłóceń.
 • 9. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług obowiązują następujące zasady:
  • a) obowiązek powstrzymania się od podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  • b) zakaz publikowania i przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • c) zakaz wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • d) zakaz kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych przez EUREA sp. z o.o., za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  • e) zakaz wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającymi dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • 10. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem strony internetowej EUREA.pl.

Rozdział IV

§ 5 Zgłaszanie reklamacji (sprzeciw)


 • 1. Użytkownik niezalogowany i Użytkownik zalogowany oraz Klient maja prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia i realizacji Usług.
 • 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy:
  • a) Oznaczenie Użytkownika lub użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej)
  • b) Przedmiot reklamacji,
  • c) Okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 • 3. Zgłoszenia reklamacyjne, które nie zawierają powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę
 • 4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Dane kontaktowe wskazane są w Rozdziale I §1 pkt 6.

Rozdział V

§ 6 Ochrona danych osobowych

 • 1. Gromadzenie, przetwarzane i udostępniane przez EUREA sp. z o.o. wszelkich danych osobowych, za pośrednictwem strony internetowej EUREA.pl, odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 • 2. Administratorem danych osobowych Wierzycieli oraz Użytkowników jest EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-333), ul. Serocka 3 lok. 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781539, NIP: 1132996787, REGON: 383122670.
 • 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ Administratora dostępna jest pod adresem„TU” . www.eurea.pl/polityka-prywatnosci
 • 4. Administrator informuje, iż dane osobowe Dłużników przetwarzane są na podstawie Umowy Powierzenia Danych zawieranej z Wierzycielem, który jest Administratorem Danych Osobowych Dłużników zgłaszanych Wierzytelności lub na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 • 5. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia lub zmiany informacji w zakresie przetwarzania jego danych. Zgłoszenia żądania należy dokonać na adres e-mail lub pisemnie na adres do kontaktu, które wskazane są w POLITYCE PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ EUREA.pl, który to dokument zawiera szczegółowe informacje o prawach przysługujących osobie, której dotyczą dane osobowe.

Rozdział VI

§ 7.Postanowienia końcowe

 • 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej EUREA.pl niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 • 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa, których zastosowanie niezbędne jest dla celów realizacji świadczonych Usług.
 • 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej EUREA.pl w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 4. EUREA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Administratora określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie www.EUREA.pl.
 • 5. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej EUREA.pl bez zgody Administratora.
 • 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _______01.05.2021