Regulamin giełdy

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ GIEŁDA DŁUGÓW Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady i warunki korzystania z usług oraz funkcjonowania platformy GIEŁDA DŁUGÓW, działającej pod domeną www.eurea.pl której administratorem i właścicielem jest EUREA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa, KRS: 0000781539)

Rozdział I

Informacje ogólne

§ 1

 • 1. Platforma internetowa GIEŁDA DŁUGÓW działająca pod adresem www.eurea.pl (dalej: GIEŁDA DŁUGÓW) jest zarządzana przez EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781539, NIP: REGON:
 • 2. GIEŁDA DŁUGÓW to platforma, za pośrednictwem której, Klient będący Wierzycielem, może po zawarciu odrębnej umowy o świadczenie usługi zawartej z Administratorem GIEŁDY DŁUGÓW, przekazywać do ujawnienia na platformie, informacje dotyczące Wierzytelności będących przedmiotem obrotu.
 • 3. GIEŁDA DŁUGÓW ma charakter platformy ogłoszeniowej, a w związku z tym wszelkie informacje dotyczące wierzytelności będących przedmiotem obrotu, cenniki, warunki transakcji skierowane do odbiorców należy poczytywać nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 KC)
 • 4. Dane kontaktowe:
  Adres e-mail: biuro@eurea.pl
  Adres do kontaktu: ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa

§ 2

Definicje terminów stosowanych na potrzeby niniejszego Regulaminu:

Dłużnik – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca zobowiązanie do zapłaty określonej należności na rzecz Wierzyciela.
Wierzyciel – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca Wierzytelność o określonej wartości pieniężnej, do zapłaty której zobowiązany jest Dłużnik.
Wierzytelność – określona kwotowo wartość pieniężna, do zapłaty której jest zobowiązany Dłużnik na rzecz określonego Wierzyciela. Wierzytelność wynikać może z dokumentów źródłowych takich jak faktury, noty obciążeniowe lub tytułów wykonawczych wydanych przez sądy powszechne. Poza należnością główną wartość wierzytelności zawierać może odsetki, koszty windykacji, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej. Wierzytelność na potrzeby funkcjonowania GIEŁDY DŁUGÓW określana jest również jako DŁUG.
Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca również Wierzycielem, która na zasadzie odrębnej umowy z Administratorem GIEŁDY DŁUGÓW, zleca publikację na platformie internetowej GIEŁDA DŁUGÓW informacji o Wierzytelnościach będących przedmiotem obrotu.
Administrator GIEŁDY DŁUGÓW – EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Administrator danych osobowych Dłużników – EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest administratorem bazy danych osobowych Dłużników na zasadzie odrębnej Umowy Powierzenia Danych Osobowych zawartej z Klientem będącym Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej zawartej pomiędzy Klientem i Administratorem GIEŁDY DŁUGÓW.
Kupujący – osoba wykazująca chęć podjęcia negocjacji w zakresie zakupu Wierzytelności, umieszczonej na GIEŁDZIE DŁUGÓW.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozdział II

Zasady funkcjonowania GIEŁDY DŁUGÓW

 • 1. Na zasadzie odrębnej umowy zawartej z Administratorem GIEŁDY DŁUGÓW, której integralną częścią jest Umowa Powierzenia Danych Osobowych oraz Umowa o zachowaniu poufności, Klient będący Wierzycielem przekazuje w ustalonej miedzy stronami, bezpiecznej formie, określone dane dotyczące Wierzytelności stanowiących przedmiot obrotu.
 • 2. Wierzytelności przekazane Administratorowi GIEŁDY DŁUGÓW są, po odpowiednim opracowaniu pod kątem informatycznym, umieszczane na platformie. Celem jest umożliwienie zapoznania się potencjalnych Kupujących z możliwością nabycia przedmiotowych Wierzytelności bezpośrednio od Wierzyciela.
 • 3. GIEŁDA DŁUGÓW nie pośredniczy bezpośrednio w transakcjach zawieranych pomiędzy Wierzycielem i Kupującym, udostępnia jedynie dane kontaktowe stron w celu ułatwienia podjęcia negocjacji.
 • 4. W celu zakupu Wierzytelności Kupujący kontaktuje się bezpośrednio z Wierzycielem, z którym dokonywane są czynności formalno-prawne.
 • 5. GIEŁDA DŁUGÓW nie jest również pośrednikiem finansowym transakcji sprzedaży Wierzytelności, wszelkie rozliczenia transakcji dokonywane są pomiędzy Wierzycielem i Kupującym.
 • 6. Platforma internetowa GIEŁDA DŁUGÓW udostępnia dane dotyczące Wierzytelności będących przedmiotem obrotu, ze wskazaniem takich informacji jak:
  • a) wartość nominalna Wierzytelności;
  • b) źródło pochodzenia Wierzytelności;
  • c) dane dokumentu, z którego Wierzytelność wynika;
  • d) informacja, czy Wierzytelność stwierdzona została tytułem wykonawczym ze wskazaniem daty wydania tytułu wykonawczego;
  • e) informacja, czy co do Wierzytelności toczy lub toczyło się postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak to kiedy zostało zakończone i na jakiej podstawie;
  • f) dane aktualnego Wierzyciela wraz z danymi do kontaktu dla zainteresowanych podjęciem negocjacji w sprawie nabycia Wierzytelności;
  • g) dane Dłużnika – z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych wynikających z przepisów RODO;
  • h) sugerowana cena zakupu Wierzytelności.
 • 7. Obowiązek poinformowania Dłużnika o przekazaniu danych dotyczących wierzytelności i ujawnieniu ich na platformie GIEŁDA DŁUGÓW, spoczywa na Kliencie (Wierzycielu)
 • 8. W przypadku dokonania transakcji sprzedaży Wierzytelności umieszczonej na platformie GIEŁDA DŁUGÓW albo dokonania spłaty całości lub części Długu przez Dłużnika lub osobę trzecią, dane przedmiotowej Wierzytelności zostaną niezwłocznie uaktualnione lub usunięte.
 • 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność zawarcia transakcji pomiędzy Wierzycielem i Kupującym oraz wiążące się z transakcją obowiązki Wierzyciela i Kupującego.

Rozdział III

Użytkownicy

 • 1. Do skutecznego korzystania z platformy GIEŁDA DŁUGÓW użytkownik winien posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, pozwalające na przeglądanie stron internetowych.
 • 2. Użytkownicy korzystający z dostępu do platformy GIEŁDA DŁUGÓW maja możliwość zapoznania się z informacjami o Wierzytelnościach będących przedmiotem obrotu.
 • 3. Sugerowana cena nabycia Wierzytelności jest jedynie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskuje dopiero z chwilą złożenia i przyjęcia oferty przez strony transakcji, czyli Wierzyciela i Kupującego, będącego Użytkownikiem platformy.
 • 4. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością GIEŁDY DŁUGÓW mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Administratora GIEŁDY DŁUGÓW, Klienta lub Kupującego roszczenie, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 • 5. Administrator GIEŁDY DŁUGÓW dochowa należytej staranności, aby zachować niezakłóconą ciągłość funkcjonowania platformy.

Rozdział IV

Zgłaszanie reklamacji (sprzeciw)

 • 1. Administrator GIEŁDY DŁUGÓW nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność przekazywanych przez Klienta danych dotyczących Wierzytelności, co szczegółowo określone jest w odrębnej umowie.
 • 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia, poprawienia, usunięcia danych, których wiarygodność została podważona, a Klient nie jest w stanie wykazać ich rzetelności i prawdziwości.
 • 3. Administrator GIEŁDY DŁUGÓW ma prawo do usunięcia danych, których wiarygodność budzi uzasadnione wątpliwości w przypadku braku stosownej reakcji Klienta na zgłoszone wątpliwości, co do danych umieszczonych na platformie.
 • 4. Dłużnikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu w stosunku do treści wpisu w zakresie obejmującym informacje dotyczące Wierzytelności umieszczonej na platformie GIEŁDA DŁUGÓW. Sprzeciw taki powinien zostać przekazany drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@eurea.pl lub pisemnie na adres do kontaktu: ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa .
 • 5. O fakcie złożenia przez Dłużnika sprzeciwu Administrator GIEŁDY DŁUGÓW powiadomi niezwłocznie Wierzyciela w sposób wskazany w umowie. Wierzyciel ma obowiązek nie później niż w ciągu 2 dni udzielić odpowiedzi i ustosunkować się do sprzeciwu, popierając swoje stanowisko wiarygodnymi dokumentami. Administrator GIEŁDY DŁUGÓW przekaże odpowiedź Dłużnikowi w takiej samej formie, w jakiej wpłynął sprzeciw.
 • 6. Jeżeli z odpowiedzi udzielonej przez Wierzyciela wynika konieczność zmiany, aktualizacji lub usunięcia danych dotyczących Wierzytelności, której dotyczył sprzeciw Dłużnika, powyższe niezwłocznie zostanie wykonane przez Administratora GIEŁDY DŁUGÓW.
 • 7. Zasady zgłaszania reklamacji przez Klienta będącego Wierzycielem GIEŁDY DŁUGÓW opisane są szczegółowo w treści odrębnej umowy łączącej Klienta z Administratorem GIEŁDY DŁUGÓW.

Rozdział V

Ochrona danych osobowych

 • 1. Gromadzenie, przetwarzane i udostępniane przez GIEŁDĘ DŁUGÓW wszelkich danych osobowych, odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 • 2. Administratorem danych osobowych Wierzycieli oraz Użytkowników jest EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-333), ul. Serocka 3 lok. 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781539, NIP: 1132996787, REGON: 383122670.
 • 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ Administratora GIEŁDY DŁUGÓW dostępna jest na stronie internetowej www.eurea.pl/polityka-prywatnosci.
 • 4. Administrator GIEŁDY DŁUGÓW informuje, iż dane osobowe Dłużników przetwarzane są na podstawie Umowy Powierzenia Danych zawieranej z Wierzycielem, który jest Administratorem Danych Osobowych Dłużników zgłaszanych Wierzytelności.
 • 5. GIEŁDA DŁUGÓW działa w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  - Na podstawie art. 71 Kodeksu cywilnego - zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży wierzytelności należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy z Wierzycielem, a nie jako ofertę;
  - Na podstawie art. 509 §1 i 2 Kodeksu cywilnego - umożliwienie Wierzycielowi realizację przysługującego mu prawa do zbycia wierzytelności będącej przedmiotem obrotu;
  - Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - dane osobowe Dłużników umieszczone na platformie GIEŁDA DŁUGÓW, w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy, przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – Wierzyciela, tj. dochodzenia roszczeń oraz prawa do zbycia wierzytelności przysługującej Wierzycielowi.
 • 6. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia lub zmiany informacji w zakresie dotyczącej go Wierzytelności. Zgłoszenia żądania należy dokonać na adres e-mail lub pisemnie na adres do kontaktu, które wskazane są w POLITYCE PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ GIEŁDA DŁUGÓW, który to dokument zawiera szczegółowe informacje o prawach przysługujących osobie, której dotyczą dane osobowe.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem GIEŁDY DŁUGÓW niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 • 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa, których zastosowanie niezbędne jest dla celów realizacji działalności GIEŁDY DŁUGÓW.
 • 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy GIEŁDA DŁUGÓW w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 4. GIEŁDA DŁUGÓW zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Administratora GIEŁDY DŁUGÓW określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych GIEŁDY DŁUGÓW, a także w celu usprawnienia działania platformy i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie www.eurea.pl.
 • 5. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów platformy bez zgody Administratora GIEŁDY DŁUGÓW.