Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ EUREA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Polityka prywatności Administratora zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej www EUREA.pl (zwanej dalej „stroną internetową”). W niniejszej Polityce Prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje jakie osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez stronę internetową. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce cookies dostępnej tu www.eurea.pl/cookies.

1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest EUREA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-333), ul. Serocka 3 lok. 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781539, NIP: 1132996787, REGON: 383122670, (dalej: Administrator).

Administrator informuje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1- 2 RODO.

2. Dane kontaktowe:

Z Administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@eurea.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celach:

 • 1) Nawiązania i realizacji stosunku umownego lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na etapie przygotowawczym – (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • 2) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) Uzasadnionym interesem Administratora jest pośredniczenie w zawieraniu umów z osobami fizycznymi, podmiotami reprezentowanymi przez osoby fizyczne lub, w imieniu których występują osoby fizyczne działające jako organ uprawniony do reprezentacji albo osób, które uczestniczą w wykonywaniu umów w imieniu swoich mocodawców, będąc odpowiedzialnymi za ich realizację lub kontakt z kontrahentem;
 • 3) Realizacji usługi strony internetowej - Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte
 • w plikach cookie lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie internetowej, w tym na poszczególnych podstronach; informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi strony internetowej, zgodnie z Regulaminem dostępnym tu www.eurea.pl/regulamin-serwisu oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookie lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.
 • 4) Dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora, zgodnie z przepisami prawa oraz w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO). W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmioty, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów.
 • 5) Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń, w zakresie egzekucji wierzytelności zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy
 • o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit c. RODO);
 • 6) Dokonywania rozliczeń w toku realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • 7) Realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług
 • (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • 8) Ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu uzasadnionego interesu administratora przeciwdziałania i ścigania przestępstw popełnianych na jego szkodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 9) Rozpatrywania reklamacji – w celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość rozpatrywania wniosków i żądań klientów oraz udzielenia na nie odpowiedzi.
 • 10) Statystyki korzystania i badania jakości usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz Klientów i użytkowników oraz zadowolenie Klientów i użytkowników strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookie lub innych podobnych technologii znajdują się tu www.eurea.pl/cookies
 • 11) Związanych z raportowaniem wewnętrznym, analizami biznesowymi oraz statystykami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności oraz możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług dostosowanych do potrzeb poszczególnych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • 12) Związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą Administratora, w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 13) Archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratorów, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi lub zgodności działania Administratora z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 14) Marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz usług i produktów podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody.
4. Informacje dotyczące profilowania:

Administrator dokonuje profilowania na podstawie podanych przez osobę danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie, dostosowuje informacje marketingowe o wybranych produktach lub usługach Administratora kierowane do tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Dzięki profilowaniu Administrator może kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez jego odbiorców, co stanowi korzyść zarówno dla Administratora, jak i dla osób, których dane dotyczą, ponieważ w ten sposób Administrator kieruje informacje, które mogą być przekazem wartościowym dla odbiorcy tej informacji marketingowej.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • 1) W okresie realizacji umowy pomiędzy stronami, w celach dokonywania rozliczeń – przez okres współpracy;
 • 2) Dla celów związanych z obowiązkami w zakresie rachunkowości oraz realizacji obowiązków podatkowych, odpowiednio przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie lub 5 lat od końca roku podatkowego;
 • 3) Dla celów realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń rozpatrywania reklamacji, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, nie krócej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń wynikającymi z przepisów prawa;
 • 4) Przez okres nie dłuższy niż do momentu wygaśnięcia zobowiązania – dla celów badania jakości obsługi klientów, przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym oraz dla celów związanych z raportowaniem wewnętrznym, analizami biznesowymi oraz statystykami;
 • 5) Do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeśli została wyrażona, jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania – dla celów marketingowych;
 • 6) Przez okres nie dłuższy niż najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych w pkt. 1-3 – dla celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą Administratora oraz archiwalnych.
 • 7) Do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Administratora
 • 8) Do celów statystycznych dane są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
6. Odbiorcy danych:

 • 1) Administrator udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:
  - gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej innym organom państwowym;
  - operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
 • 2) Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:
  - usług teleinformatycznych, hosting, dostarczanie i utrzymanie systemów informatycznych;
  - usług księgowych;
  - obsługi poczty tradycyjnej, recepcji;
  - usług prawnych, doradczych;
  - podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności;
  - podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów;
  - dealerom;
  - podmiotom świadczącym usługi audytowe, marketingowe oraz inne usługi administracyjne
7. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo:

 • 1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • 2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • 3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • 4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • 5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • 6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących osoby, która dostarczyła je Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • 7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Administratorem:
 • - e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: biuro@eurea.pl
 • - na podany adres siedziby Administratora: ul. Serocka 3 lok. 19, 04-33 Warszawa
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 • - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 • - listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • - przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 • - telefonicznie: tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACYJNYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Przywoływane Akty prawne:

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1 z późn. zm.[1]);
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575,1578, 2070);
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427);
ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 121);
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1680 i z 2020 r. poz. 568);
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, 1423);
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, 1565);
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, 1065, 1106, 1747);
ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)


[1] Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) z dnia 23 maja 2018 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 127, str. 2)